Thursday, March 25, 2010

Ontbossing in Nederland even erg als in tropische gebieden

Hieronder een oud maar zeer interessant artikel over ontbossing tussen 1990 en 2000.
Het is van het grootste belang actuele informatie hierover te verzamelen.
Wie mij daarbij kan helpen, laat het weten!!
Nederlandse ontbossing bedraagt 1470 ha per jaar
— Gert-Jan Nabuurs, Peter Kuikman en Henk Kramer

In een broeikasgasbalans zijn landgebruikver-
anderingen erg belangrijk. Voor de Nederlandse
rapportage van broeikasgassen is het landgebruik
in 1990 vergeleken met 2000. En daaruit bleek een
opmerkelijke ontbossingsgraad voor Nederland.
Landgebruik en bosbeheer hebben een grote
invloed op de uitstoot van broeikasgassen.
Bosaanleg op voormalige landbouwgronden
leidt bijvoorbeeld tot CO2-vastlegging. Andere
maatregelen kunnen leiden tot het vermin-
deren van de uitstoot van broeikasgassen.
Bijvoorbeeld het omhoog zetten van het water-
peil in veengebieden leidt tot minder veenver-
lies en dus minder CO2-uitstoot. Ook varianten
in bosbeheer hebben effect op de CO2 balans.

Nederland is verplicht om deze broeikasgas-
balans van het landgebruik jaarlijks te rap-
porteren. Op basis van deze rapportages wordt
bekeken of Nederland haar doelstelling van
CO2-vermindering haalt. Om dit te kunnen
doen is een Nationaal Systeem opgezet dat
bestaat uit topografische kaarten van 1990 en
2000, in combinatie met diverse datasets zoals
die uit het Meetnet Functievervulling en de
Bosreservaten.

Van bos naar akker en andersom
Niet alleen het beheer van een stuk land bepaalt
de koolstofbalans, maar ook veranderingen
in de landgebruiksvorm, zoals een akker die
bebost wordt, of een stuk bos dat wordt verwij-
derd voor stadsuitbreiding, zijn erg bepalend
voor de koolstofbalans. Een belangrijk onder-
deel van een Nationaal systeem is dus het bepa-
len van de landgebruik veranderingen. Het gaat
dan niet alleen om de netto areaal verandering,
maar ook om het verlies van een areaal enerzijds en
de winst anderzijds. Bosaanleg en bos verlies
zijn namelijk totaal verschillende processen
waarbij in het eerste geval de CO2-vastlegging
langzaam verloopt, maar in het tweede geval er
sprake is van een snel en groot verlies van CO2
uit het bos. Om dit goed te kunnen bepalen
zijn bruto-arealen van enerzijds ontbossing en
anderzijds bosuitbreiding van belang. Om dit
inzicht te verkrijgen is een vergelijking gemaakt
van digitaal beschikbare topografische kaarten
van Nederland van 1990 en 2000. Het resultaat
is zeer opmerkelijk.


Schuiven met bos
Eerder zijn al bosareaal schattingen gemaakt,
maar door methodische problemen, schaal-
problemen en definitieproblemen zijn 11
schattingen van het bosareaal beschikbaar die
variëren van 259000 ha in 1981 tot 360000 ha
in 2000. Geen enkel van deze schattingen is
vergelijkbaar vanwege het verschil in methode
en definitie. Nu is voor het eerst een verge-
lijking gemaakt van het bosareaal in 1990 en
2000 op basis van precies dezelfde methode
en onderliggende data. Het bleek dat het netto
bosareaal (volgens bosdefinitie) is toegenomen
van 362.000 ha in 1990 naar 368.000 ha in
2000. Dat is op zich niet opmerkelijk en in lijn
van eerder onderzoek. Echter de bruto bosver-
andering achter deze uitbreiding bleek wel op-
merkelijk: Nederland heeft in de jaren negentig
een jaarlijkse ontbossing gehad (bos volgens
de bosdefinitie en bos buiten bosverband teza-
men) van 1470 ha per jaar en een uitbreiding
van 2520 ha. Dit zijn grote veranderingen. De
ontbossing komt neer op 0.4% van het areaal
per jaar welk vergelijkbaar is met ontbossings-
snelheden in veel tropische landen.Natuurlijk
staat er in Nederland een netto uitbreidng
tegenover, maar in feite zijn we dus met het
bos aan het schuiven door het landschap. Dit
schuiven met het bos is funest in termen van
koolstof, maar zeker ook in termen van biodi-
versiteit.

Gert-Jan Nabuurs, Peter Kuikman en Henk Kramer
werken bij Alterra

27 augustus/september 2005Het volgende artikel sluit hier inhoudelijk erg goed op aan:
http://home.tiscali.nl/gibbon/waterput/0111-kritiek-op-heide-voor-bos-programmas.htm

No comments:

Post a Comment